Stock Alert

(Stock Alert 25/05/16) หุ้นที่นักลงทุนควรระมัดระวังในช่วงนี้

stock-alert

หุ้นที่นักลงทุนควรระมัดระวังในการเทรด ดูกราฟและคำอธิบายประกอบ
*บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัว ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาชี้นำในการเทรด แต่อยากให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง
และนำข้อมูลที่ได้จากบทความนี้ไปวิเคราะห์ต่อยอดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น
... Read more

(Stock Alert 10/05/16) หุ้นที่นักลงทุนควรระมัดระวังในช่วงนี้

stock-alert

หุ้นที่นักลงทุนควรระมัดระวังในการเทรด ดูกราฟและคำอธิบายประกอบ
*บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัว ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาชี้นำในการเทรด แต่อยากให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง
และนำข้อมูลที่ได้จากบทความนี้ไปวิเคราะห์ต่อยอดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น
... Read more

error: Content is protected !!